Verksamhetsidé

Daglia har som ambition att vara nyskapande inom den dagliga verksamheten i Örebro. Vi vill erbjuda en stor variation av arbetsförberedande inslag och vill uppmuntra till spännande aktiviteter och gemenskap.

Verksamhetens mål

Daglias mål är öka din självständighet och delaktighet i samhället. Hos oss ska du känna dig trygg, mötas med respekt och få möjligheten att utvecklas.

Såhär arbetar vi med kvalitet

Utgångspunkten är varje deltagares genomförandeplan som ligger till grund för vilka aktiviteter den enskilde deltar i inom Daglias utbud. Genomförandeplanen följs upp med regelbundna uppföljningsmöten för att säkra en god kvalitet på insatsen.

Klagomål på verksamheten kan lämnas muntligt eller skriftligt, och om så önskas, anonymt i en brevlåda i verksamhetslokalen.

Delaktighet och inflytande

Verksamheten lägger stor vikt vid varje deltagares inflytande och medbestämmande. Deltagarråd genomförs varje månad, då utvärderas månaden som varit tillsammans med deltagare och personal. Syftet med mötet är att ge deltagarna möjlighet att reflektera över verksamheten, kvalitet på utfört arbete, händelser som påverkat den enskilde samt andra händelser i samband med arbetet som bör uppmärksammas.

Daglias personal uppmuntrar den enskilde att framföra sina önskemål och åsikter. Det finns möjlighet att lämna synpunkter och klagomål anonymt i förslagslåda i lokalen. Vid behov har vi också enskilda samtal med personal och deltagare för att utvärdera veckan.